Политика за поверителност (Към април 2018 г.)

 1.       Общи положения


1.1.    Администратор на лични данни по смисъла на правните разпоредби за защита на личните данни е Пеек & Клоппенбург Пеек и Клоппенбург” ЕООД / Peek & Cloppenburg EOOD, бул. „Ситняково” № 48 / Sitnyakovo Boulevard 48 , България – София 1505 / BG – 1505 Sofia  адрес, имейл (наричано по-долу „ние“). Можете да се свържете с {име на длъжностното лице по защита на личните данни} на имейл: zashtitana-dannite@peek-cloppenburg.bg или на следния адрес: Пеек & Клоппенбург EOOD, бул. „Ситняково” № 48 / Sitnyakovo Boulevard 48 , България – София 1505 / BG – 1505 Sofia ,  Поверителност на лични данни.

1.2.    Лични данни е всяко разкриване на отнасящи се до Вас лични или фактически обстоятелства. Настоящата Политика за поверителност описва как обработваме личните Ви данни, които ни предоставяте при посещаване на нашата уеб страница.

1.3.    Към нашите дружества партньори се отнасят единствено дружества от групата P&C, които са посочени в съответния актуален списък на тези дружества. Списък с постоянно актуализирани данни, включително за местонахожденията на тези дружества, може да намерите тук [https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen] или да изискате по имейл на dialog@peek-cloppenburg.bg 

2.       Събиране и използване на лични данни при използване на нашата уеб страница 

2.1.    Можете да посетите нашата уеб страница, без активно да разкривате Вашата самоличност. В този случай събираме единствено личните данни, които Вашият браузър е предал на сървъра ни.  Тези данни ще бъдат анонимизирани или ще бъдат събирани чрез използване на псевдоними, за да  е възможно предаването на съдържанието на уеб страницата на компютъра на потребителя и за да се извърши оценка с цел на оптимизирането и контрола на функционалността на нашата интернет страница, и да се гарантира сигурността на информационно-техническата ни система (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните).

2.2.    Нашите регистрационни файлове/лог файлове съдържат данни за датата и часа на заявката за стартиране на нашата уеб страница, вида, версията и настройките на бразуъра, Вашата операционна система и интернет доставчик, както и данни за уеб страниците, от които сте стигнали до нашата уеб страница или които стартирате през нея, както и прехвърленото количество данни.

2.3.    В отделни случаи ще се събират и данни за Вашият IP адрес, т.е. адресът, който интернет доставчикът дава на Вашия компютър , за да се свърже с интернет. IP адресът дава възможност за комуникация в интернет. Вашият интернет доставчик може да установи какъв IP адрес Ви е бил разпределен към даден момент. Тъй като пълният IP адрес позволява най-малко индиректно получаване на данни за идентификация на лица, ние регистрираме Вашия IP адрес единствено в съкратена (анонимна) форма, така че да бъде изключена възможността да получаваме данни за идентификация на лицата и ще да съхраняваме този адрес отделно от други личните данни. В общия случай данните в регистрационните файлове се изтриват най-късно след 14 дни.

2.4.    Събирането на данни за предоставяне на уеб страницата и за запаметяването на данни в регистрационни файлове е абсолютно задължително за осигуряване на функционирането на интернет страницата. В това отношение няма възможност да възразите. 

3.       Използване на Google Analytics 

3.1.    Нашата уеб страница използва бисквитки, които събират Вашите данни единствено посредством псевдоними. Бисквитките са малки пакети от данни, които даден уеб сървър генерира и при комуникацията на Вашия компютър с уеб сървъра се свалят на харддиска на Вашия компютър. Освен това с помощта на бисквитките създаваме потребителски профили за целите на рекламата, проучването на пазара и оформянето на уеб страницата съобразно потребностите. Вашето съгласие е необходимо, за да активирате бисквитки, които не са абсолютно необходими за предоставянето на исканата услуга. С кликването върху бутона ОК в банера за бисквитките Вие давате съгласието си за обработването на Вашите лични данни по начина и за целите, описани в настоящата Политика за защита на лични данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените съответните настройки на браузъра си.  Вече запаметените въз основа на дадено съгласие бисквитки можете да изтриете чрез съответната функция на Вашия браузър. Подробна информация може да бъде намерена чрез функцията за Помощ на Вашия интернет бразуър. Пълна информация за бисквитките и начините за тяхното отхвърляне и изтриване при множество браузъри, можете да откриете на следните интернет страници:
https://www.networkadvertising.org/ (на английски език) и/или http://www.aboutads.info/ (на английски език). Моля обърнете внимание, че ако не приемете бисквитките, съществува вероятност да не можете да използвате в пълен обем някои от функции на уеб страниците.

3.2.     Използваме Google Analytics - услуга за анализиране на уеб страници на Google Inc. („Google“), с който сме сключили споразумение за обработка на лични данни.   Google Analytics използва т.нар.  „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които могат да бъдат запаметени на Вашия компютър. Те съдържат характерна числена последователност, която дава възможност за еднозначно идентифициране на всеки браузър при повторно зареждане на нашата уеб страница, доколкото междувременно не сте изтрили бисквитката или не е изтекъл срокът й на валидност.  След 30 дни бисквитката губи валидността си и вече не ни изпраща информация,  която би  ни позволила да Ви идентифицираме. При посещаване на определени секции на нашия уеб сайт и ако бисквитката още не е изтекла, Google и ние можем да разберем, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Ако не желаете да участвате в процедурата по проследяване, можете да отхвърлите използването на бисквитки за тази цел, например чрез настройка на браузъра, която деактивира като цяло автоматичното използване на бисквитки.

3.3.    Използваме генерираните чрез бисквитки данни, за да подобрим качеството на нашата уеб страница и нейното съдържание. Генерираните от бисквитката данни относно ползваната уеб страница по принцип се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Обръщаме внимание върху това, че нашата уеб страница използва разширението „anonymizeIp()“ (IP анонимизиране), в резултат на което Google ще съкрати Вашия IP адрес в рамките на Европейския съюз или в други дуржави по Договора за Европейското икономическо пространство до последния октет за адреси IPv4 и до последните 80 бита за IPv6 адресите преди извършването на всяко съхранение и предаване, за да се гарантира изключването на непосредствено получаване на данни за идентификация на лица . Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Други технически данни относно анонимизирането на IP адреса можете да намерите на този линк:
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de).

3.4.    Google ще използва горепосочената информация от наше име (член 28 от Регламента относно защитата на данните), за да оцени за нас използването на уеб страницата от Вас, да състави за нас доклади относно активността на уеб страниците и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на уеб страницата и на интернет (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните). Изпратеният от Вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics не се систематизира заедно с други данни на Google.

3.5.    Можете да оттеглите съгласието си за събирането и обработването на генерирани от бисквитката данни от Google, като свалите и инсталирате достъпната на този линк (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) добавка за бразуър за най-често използваните браузъри.  Освен това можете да инсталирате бисквитка <a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>, която щепредотврати бъдещото събиране на Вашите данни при посещаване на уеб страницата ни.  Можете и да деактивирате бисквитките за проследяване на преобразуването, като настроите Вашия браузър, така че бисквитките да бъдат блокирани от домейна „googleadservices.com“. Информация относно Условията за ползване и Политиката за поверителност на Google Analytics ще намерите на https://www.google.de/intl/pl/policies/. 

4.       Формуляр за контакт 

4.1.    Нашата уеб страница съдържа формуляр за контакт, който може да използвате, за да се свържете с нас по електронен път. Въведените във формуляра данни ни се изпращат и се съхраняват от нас, включително Вашето име и имейл адрес и според случая Вашия адрес или номер на клиентската Ви карта. Тези данни са необходими, за да отговорим на Вашите въпроси.

4.2.    За обработването на данни в рамките на процеса по изпращане на запитване е необходимо Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от Регламента относно защитата на данните), за да използваме Вашите данни за установяване на контакт с Вас и за да препратим на съответното дружество-партньор заявката Ви за отговор на въпроси отнасящи се до друго дружество-партньор. В този случай Вашето съгласие гласи следното:

„Изразявам съгласието си администраторът и неговото дружествто-партньор http://partners.peek-cloppenburg.bg  да използват посочените от мен лични данни, за да се свържат с мен във връзка с моето запитване. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез съответно изявление до администратора. Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработване на лични данни, въз основа на даденото съгласие, до неговото оттегляне.  Също така се съгласявам моите лични данни да бъдат предоставени на Пеек & Клоппенбург АГ, ул. Каландергасе № 4, 8045 Цюрих, Швейцария,  в случай че моето запитване се отнася по какъвто и да е начин до това дружество“ 

4.3.    Ние унищожаваме постъпващите в рамките на всяко запитване за контакт лични данни, след като тяхното съхранение вече не е необходимо, или ограничаваме обработването, в случай че съществуват  законови задължения за съхранение. 

5.       Употреба на лични данни за информационен бюлетин 

5.1.    С даването на Вашето отделно съгласие за получаване на информационни бюлетини Вие се съгласявате ние и нашите дружества-партньори (погледнете точка 1.4) да използваме Вашите данни за целите на рекламата, за да Ви предоставяме оферти и данни за продукти, услуги и маркетингови оферти по имейл („Информационен бюлетин“). В този случай текстът на Вашата отделна декларация за съгласие ще гласи следното:

„С настоящото изразявам съгласието си администраторът и неговите дружества-партньори [https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen] да използват моя имейл адрес, за да ми изпращат имейли относно оферти и промоции. Отписване от абонамента за информационния бюлетин ще бъде възможно по всяко време посредством  съответно уведомление за отписване до администратора, или чрез кликване върху връзка за отписване, съдържаща се във всеки имейл, изпращащ информационен бюлетин. Също така се съгласявам моите лични данни да бъдат предоставени на Peek & Cloppenburg AG, ул. Каландергасе № 4, 8045 Цюрих, Швейцария. "

5.2.    За абониране за нашия информационен бюлетин използваме метода Double-Opt-In. След Вашата регистрация ще Ви изпратим отделен имейл с молба да потвърдите, че желаете да получавате информационния ни бюлетин. След Вашето потвърждение ние запаметяваме имейл адреса Ви за целите на изпращането на информационния ни бюлетин. Правно основание за обработването на лични данни за тази цел е член 6, параграф 1, първо изречение, буква а) от Регламента относно защитата на данните. Освен това събираме и IP адреса на компютъра, стартиращ уеб страницата, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни има за цел избягването всякаква злоупотреба с предоставяните услуги или с използвания имейл адрес (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните). Ако не потвърдите незабавно абонамента Ви за получаване информационен бюлетин, ние ще изтрием Вашите данните.

5.3.    За изпращането на информационния бюлетин е задължително единствено посочването на Вашия имейл адрес. Посочването на други данни е доброволно и се използва, за да можем да се свържем лично с Вас.

5.4.    Ще съхраняваме Вашия имейл адрес, докато е активен абонаментът Ви за информационния бюлетин или докато не възразите срещу използването му за тази цел. За изпълнението на тази задача работим съвместно с нашите дружества-партньорти [https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen], на които имаме право да предоставим Вашите данни за рекламни цели въз основа на Вашето съгласие. Не се извършва предоставяне на данни на трети лица, които не спадат към посочените тук дружества-партньори.

5.5.    Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на информационния бюлетин и да прекратите абонамента си. Можете да прекратите абонамента си като кликнете върху връзката, предоставена във всеки имейл с информационен бюлетин, чрез имейл до ХХили чрез съобщение до {седалище на Пеек & Клоппенбург – Пеек и Клоппенбург” ЕООД / Peek & Cloppenburg EOOD , бул. „Ситняково” № 48 / Sitnyakovo Boulevard 48 България – София 1505 / BG – 1505 Sofia dialog@peek-cloppenburg.bg. 

6.       Възражение срещу или отказ за обработка на Вашите данни. 

6.1.    В случай че сте дали съгласие за обработване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време. Това оттегляне оказва влияние върху допустимостта на обработването на Вашите лични данни единствено занапред, но не и за времето преди оттеглянето.

6.2.    Доколкото обработването на Вашите лични данни е основавано на преценка на баланса на интересите съгласно член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните, можете да отправите възражение срещу такова обработване. Това не важи в случаите, когато такова обработване е необходимо по-специално за изпълнението на сключен с Вас договор. При упражняване на правото на възражение, моля да посочите причините, поради които не трябва да обработваме Вашите лични данни по начина, по който правим това. В случай че възражението Ви е обосновано, ще проверим обстоятелствата и или ще преустановим, респективно приспособим обработката на данните, или ще Ви предоставим законовите основания, въз основа на които ще продължим обработването на Вашите лични данни. 

7.       Вашите права

 7.1.    Спрямо нас имате следните права с оглед на отнасящите се до Вас лични данни:-          право на информация,

-          право на коригиране или изтриване на Вашите лични данни, с изключение на онези лични данни, от които имаме нужда за счетоводни цели или за които се прилгага законоустановен срок за съхранение,

-          право на ограничаване на обработването,

-          право на възражение срещу обработването,

-          право на преносимост на данни.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган в областта на защитата на лични данни относно обработването на Вашите лични данни от нас.

7.2.    Моля отправяйте запитванията си по имейл до:
zashtitana-dannite@peek-cloppenburg.bg или до:

Peek & Cloppenburg …

Поверителност на данните - Длъжностно лице по защита на лични данни

Адрес

бул. „Ситняково” № 48 / Sitnyakovo Boulevard 48


България – София 1505 / BG – 1505 Sofia

› tyk
Карта на сайтаЗащита на данниИмпресум
Назад

Използваме бисквитки (cookies), за да подобрим използването на този уебсайт. С натискане на бутона 'ОК' се съгласявате с използването на бисквитки. Моля натиснете тук за повече информация за използването на бисквитки