Версия: август 2022 г.

1. Обща информация

1.1 Администратор по смисъла на закона за защита на личните данни е:

Fashion ID GmbH & Co KG
Berliner Allee 2
40212 Дюселдорф
Електронна поща: [email protected]
(наричани по-долу "ние")

Ние сме дъщерно дружество на Peek & Cloppenburg KG, Дюселдорф, номер в търговския регистър на Германия (HRA) 6862 и следователно сме член на групата компании Peek & Cloppenburg (наричана по-долу "P&C Група"). Моля, обърнете внимание, че съществуват две независими дружества Peek & Cloppenburg със седалища в Германия и по-конкретно в гр. Дюселдорф и в гр. Хамбург. Когато в настоящото уведомление относно защита на лични данни се споменава Peek & Cloppenburg, това се отнася за Peek & Cloppenburg KG, Дюселдорф, локациите на неговите магазини можете да намерите тук.

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

Fashion ID GmbH & Co KG
Длъжностно лице по защита на данните
Berliner Allee 2
40212 Дюселдорф
Електронна поща: [email protected]

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Обработваме Вашите данни главно, за да осигурим функционален и лесен за използване уебсайт. Искаме да гарантираме, че можете да използвате нашето съдържание и предложения чрез тези уебсайтове. Освен това обработваме Вашите данни само ако и доколкото това е разрешено от закона. За допълнителна информация, моля, вижте информацията по-долу.

Можете да изтеглите уведомление относно защита на лични данни на Fashion ID GmbH & Co. KG като PDF файл тук или по всяко време под URL https://www.peek-cloppenburg.bg/privacy, за да го видите и запазите или разпечатате.

1.2 Личните данни са индивидуална информация за Вашите лични или фактически обстоятелства. Това уведомление относно защита на лични данни описва как обработваме личните данни, които ни предоставяте по време на посещението си на нашия уебсайт.

1.3 Нашите партньорски дружества  включват изключително дружества от P&C Групата, които са включени в съответния актуален списък на нашите партньорски дружества. Актуален списък, включващ и местонахожденията, можете да намерите тук https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ или да поискате по електронна поща от [email protected].

2. Събиране и обработване на лични данни по време на използването на нашия уебсайт

2.1 Можете да посещавате нашия уебсайт, без да предоставяте лични данни. В този случай ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Тези данни се събират анонимно или с помощта на псевдоними, за да може да се достави съдържанието на уебсайта до компютъра на ползвателя, както и за да може да се извърши оценка в интерес на оптимизирането и наблюдението на функционалността на нашия уебсайт и за да се гарантира сигурността на нашите системи за информационни технологии (чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните).

2.2 Нашите регистрационни файлове съдържат информация за датата и часа на достъп до нашия уебсайт, типа, версията и настройките на браузъра, операционната Ви система и доставчика на интернет услуги, както и информация за уебсайтовете, от които сте стигнали до нашия уебсайт или до които сте имали достъп чрез нашия уебсайт, и за обема на прехвърлените данни.

2.3 В отделни случаи се събира също и Вашият IP адрес, т.е. адресът, който Вашият доставчик на интернет услуги задава на Вашия компютър веднага след като се свържете с интернет. IP адресът дава възможност за комуникация в интернет. Доставчикът Ви на интернет услуги може да проследи кой IP адрес Ви е бил зададен и по кое време. Тъй като пълният IP адрес позволява поне косвено идентифициране на дадено лице, ние събираме Вашия IP адрес изключително в съкратена (анонимизирана) форма, така че позоваването на дадено лице да бъде изключено за нас, и го съхраняваме отделно от личните данни. Данните от регистрационните файлове обикновено се изтриват най-късно след 14 дни. След изтичането на този период данните от регистрационните файлове могат да се съхраняват в отделни случаи с цел разследване на нередности или инциденти със сигурността.

2.4 Събирането на данни във връзка с използването на уебсайта и съхраняването на данните в регистрационни файлове е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайта. В тази връзка не съществува възможност за възражение срещу обработката.

3. Проверка на баланса на картата за подаръци

3.1 За да покажем баланса на Вашата карта за подаръци, обработваме следните Ваши лични данни:

  • Номер на ваучера върху картата за подарък, ПИН код върху картата за подарък

Гореспоменатите Ви лични данни ще бъдат изтрити веднага след показването на баланса (вж. точка 3.2).

Правното основание за гореспоменатото обработване е Чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД . Предоставянето и обработването на Вашите данни е необходимо, за да се покаже балансът на картата за подаръци, както сте поискали.

3.2 За да проследим и отстраним технически грешки при проверката на баланса и за да можем да Ви окажем подкрепа по този въпрос чрез нашата служба за обслужване на клиенти, съхраняваме номера на ваучера върху картата за подарък за период до един месец след проверката на баланса.

Правното основание за гореспоменатата обработка е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Наш легитимен интерес е да можем да Ви окажем помощ в случаи на грешки.

4. Разкриване на лични данни на доставчици на услуги и получатели на данни

4.1 В съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните можем да разкрием Вашите лични данни на външни обработващи лични данни (член 28 от ОРЗД), които действат от наше име и предоставят услуги във връзка с нашите бизнес отношения. Предаването на данни се извършва въз основа на договор за обработка на данни. Нашите обработващи лични данни могат да обработват Вашите лични данни само доколкото това е необходимо за изпълнението на техните конкретни задачи. Те са договорно задължени да обработват Вашите лични данни само от наше име и в съответствие с нашите инструкции.

4.2 По-специално, Вашите лични данни ще бъдат разкрити на следните трети страни като обработващи лични данни за целите, посочени по-горе:

  • Оператор на уебсайта, Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraße 40, 40210 Дюселдорф, Германия
  • Доставчик на услуги за мрежа за доставка на съдържание / уеб приложения "защитна стена", Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Мюнхен, Германия
  • Доставчик на услуги за хостинг платформа, Google Cloud, Google Ireland Limited, Гордън Хаус, Бароу Стрийт №4, Дъблин, Ирландия
  • Мониторинг на облака, Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Хамбург, Германия
  • Доставчик на услуги за проверка на баланса на карти за подаръци, epay, transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Мартинсрид, Германия

4.3 Ако имаме законово разрешение или сме задължени да го направим (например по силата на приложимото законодателство или съдебно или административно разпореждане), ние можем да разкрием Вашите лични данни.

4.4 Вашите лични данни няма да бъдат обработвани извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Ако личните данни се предават на получатели в трети държави (извън ЕИП), това предаване се основава на подходящи решения на Комисията на ЕС относно адекватното ниво на защита или се предоставят подходящи гаранции за защита на Вашите лични данни в съответствие със законовите изисквания (стандартни договорни клаузи на ЕС или обвързващи корпоративни правила) и субектът на данните е информиран за това по смисъла на член 46 от ОРЗД.

5. Оттегляне на съгласието

Ако сте дали съгласието си за обработване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне засяга единствено законосъобразността на обработката на Вашите лични данни за в бъдеще, но не и за времето преди декларирането на оттеглянето.

6. Вашите права

6.1 При спазване на законовите разпоредби имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

- Право на достъп,

- Право на коригиране или изтриване на личните Ви данни, с изключение на тези лични данни, които са необходими за целите на нашето фактуриране или за които се прилага законов срок на съхранение,

- Право на ограничаване на обработката,

- Право на възражение срещу обработката,

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основава на баланса на интересите съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, доколкото (i) обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг или (ii) доколкото обработваме личните Ви данни в преследване на нашите законни интереси на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

- Право на преносимост на данните.

Също така имате право да подадете жалба срещу обработката на личните Ви данни от наша страна до компетентния надзорен орган за защита на данните в България – Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

6.2 Моля, адресирайте запитванията си по електронна поща до: [email protected] или до:

Fashion ID GmbH & Co KG
Обслужване на клиенти
Berliner Allee 2
D-40212 Дюселдорф.